צפי תזרים מזומנים

190

תזרים מזומנים בסיסי.
צריך רק להכניס את כל ההכנסות הידועות בעמודת ההכנסות, את ההוצאות הידועות בסעיף ההוצאות. הסדר לא חשוב.

מכניסים במקום המיועד את התאריך הרצוי ומקבלים מיד מה צפויה להיות היתרה, בהתאם למידע הקיים.